Get Adobe Flash player

eDarling

BLOG

3 maj - Święto Konstytucji sparaliżowanej

3 maj - Święto Konstytucji "sparaliżowanej"

 

 

 

3 maj jest to najważniejsze święto majowe dla Polski. W tym dniu odbywają się uroczystości kościelne i państwowe. Kościół Karolicki w Polsce obchodzi święto Majświętrzej Marii Panny królowej Polski. to święto zostało ustanowione z okazji 300 rocznicy ślubórz Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej przed wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej obierając ją za swoja patronkę. Święto NMP Królowej Polski zostało ustanowione z inicjatywy więzionego Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego rzez Episkopat Polski. W 1956 r. na Jasnej Górze odbyły się ponowne ślubowanie i zawierzenie narodu polskiego NMP i obranie jej na Królową Polski.

 

 

 

3 maj najbardziej kojarzy się Polakom i Litwinom z ustanowieniem 3 maja 1791 r. Konstytucji, która była tak naprawdę konstytucją obojga narodów (Polski i Litwy). Była to pierwsza w Europie a druga na świecie konstytucja (pierwsza konstytucja powstała w USA 1787 r.). Konstytucja 3 maja dawała Polakom bezpieczeństwo i ład systemowy. Chodź w preambule (wstępie) zapisane było, że Polska jest narodem katolickim ale tez wspomina się o poszanowaniu obywateli różnych wyznań. W Europie było to coś nowego bo konstytucja dawała większe swobody obywatelom polskim dając im pełną demokrację. Na straży przestrzegania konstytucji stał król. Konstytucja to był porządek w prawie naszego kraju. Było w nim zapisane gdzie i kto miał swoje miejsce. W Konstytucji 3 maja był już ewidentny podział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Szkoda tylko, że ta konstytucja przetrwala tylko 4 lata (1795 r. ostateczny rozbiór Polski).

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. nasz kraj miał wiele konstytucji.

17 marca 1921 roku została uchwalona Konstytucja Marcowa. Wprowadzała ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Władzę zwierzchnią przyznała narodowi, pojmowanemu jako ogół obywateli. Bazowała na koncepcji trójpodziału władzy.

23 kwietnia 1935 roku uchwalono Konstytucję kwietniową. Ustawa zasadnicza przenosiła punkt ciężkości władzy państwowej z Sejmu na prezydenta, którego władzę wzmocniono poprzez przekazanie mu zwierzchnictwa zarówno nad rządem, Sejmem, jak i siłami zbrojnymi. Wzmocniła również rolę rządu, znacznie uniezależniając go od Sejmu.

8 października 1950 roku została wprowadzona Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). Konstytucja, poprzez wprowadzenie instytucji Rady Państwa, zerwała z dotychczasowym trójpodziałem władzy, wprowadzając wzorowaną na konstytucji radzieckiej zasadę jednolitości władzy państwowej.

17 października 1997 roku ogłoszona ostatnia Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej podpisana przez Aleksandra Kwaśniewskiego.

Czuwającym nad przestrzeganiem Konstytucji RP jest Prezydent Polski. To stanowisko jest zawarte w 5 rozdziale Konstytucji RP.

 

 

 

Organem kontrolnym nad zgodnością ustaw jest Trybunał Konstytucyjny, który został powołany w 1986 r. Jest to organ sądowniczy, składający się z sędziów. Trybunał Konstytucyjny jest newralgiczną instytucją. Często bez ich decyzji o zgodności z konstytucją ustawy nie mogą zostać wprowadzone w życie. Po roku 2015 r. kiedy w Polsce zaczął rządzić PiS (Prawo i Sprawiedliwość) Trydbunał jest cały czas ośmieszany i blokowany. Kiedy prezesem TK był Andrzej Rzepliński Prawo i Sprawiedliwość atakowało ten organ bo pokazywali nieudolność władzy rządu, który łamał prawo chcąc wprowadzić w życie niezgodne z konstytucją ustawy. Rząd premier Beaty Szydło wraz z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim swoim działaniem wobec Trybunału Konstytucyjnego naraził nasz kraj na ośmieszenie oraz potępienie przez na "arenie międzynarodowej". Najważniejsze czego nie uznawali to wyroków sądowych, które mówiły jasno o publikacji ich w internecie oraz dziennikach ustaw. Takie podejście wobec Trybunału Konstytucyjnego pokazuje patologię rządu i daje wskazówkę innym, że wyroki sądowe mogą być ignorowane i nie przestrzegane. Prawo i Sprawiedliwość takim ruchem doprowadziło do "paraliżu" konstytucyjnego. To działanie daje wielkie możliwości dla parti rządzącej, bo nikt teraz nie zakwestionuje ich ustaw nawet tych, które nie są zgodne z Konstytucją RP. To jest patologia polskiej polityki dzisiejszej, która może doprowadzić do róznego rodzaju nadużyć. Po zakończeniu kadencji prezesa Trzybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplinskiego nowym prezesem (kontrowersyjnie wybranym) została Julia Przyłębska. Osoba, która nigdy nie miała doczynienia z prawem konstytucyjnym. Najwyższym stanowiskiem jakie piastowała było stanowisko sędziego Sądu Okręgowego. Wierna ideałom Prawa i Sprawiedliwości. Taka kontrowersyjna osoba i niezrozumiale wybrana (PiS na prędce stworzył ustawę o wybranie p. o. Prezesa łamiąc prawo, które nie przewiduje takiego stanowiska bo na czas wyboru nowego prezesa obowiązki pełni zastępca odchodzącego prezesa Stanisław Biernat) jest idealna dla obecnego rządu ale i przyszłego bo nie zakwestionuje ich działania ustawodawcze.

Strażnikiem nad Konstytucją i gwarantem jej przestrzegania jest przezydent. Dzisiaj to prezydent Andrzej Duda (PiS). Prezydent Andrzej Duda jest tak oddany i podległy swojej macierzystej partii, że nie sprawuje należycie swego stanowiska na, które został powołany. Nie jest gwarantem niezależności i bezpieczeństwa. Zamiast wykonywać działania jakie narzuca na niego konstytucja woli wykonywać to co każde jego prezes Jarosław Kaczynski. Takie sytuacje były już po odzyskaniu niepodległości. Wszyscy bali się reakcji naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego na daną ustawę. Skończyło się tym, że w maju 1926 roku Józef Piłsudski dokonał Przewrotu Majowego. Podczas tego przewrotu aresztował rząd, parlamentarzystów i Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Wtedy takie (dziś też) działanie było Zdradą Stanu a wyrok tylko jeden "śmierć". Po tym puczu wojskowym marszałek Józef Piłsudski wprowadził swoich ludzi do parlamentu, rządu oraz na stanowisko Prezydenta RP i przez to nie został oskarżony za Zdradę Stanu. Podobnie było po II Wojnie Światowej ze Stanem Wojennym z 13 grudnia 1981 r. gen. Wojciech Jaruzelski (premier 1981 - 1985) wprowadzając go złamał ówczesne prawo konstytucyjne. Tymi przykładami pokazuję wszystkim jak może być wykorzystany stan bezkontrolny oraz paraliż konstytucji.

Pamiętaj wyborco, że ten kto nie przestrzega praw Konstytucji RP ten nie szanuje Narodu Polskiego. Czy warto głosować w każdy wyborach na ludzi z takim podejściem do Społeczeństwa? Warto się nad tym zastanowić.