Get Adobe Flash player

8 Kadencja

IV Sesja Rady Miasta w Myśliborzu 8 kadencji

 

flaga gminy myslibórz 640x360

 

Dnia 29.01.2019 r. odbyła się IV Sesja Rady Miasta w Myśliborzu. Podczas sesji procedowano wiele ważnych dla naszego miasta uchwał, między innymi w sprawie wywozu śmieci komunalnych (niesegregowanych), w sprawie dotacji do wymiany źródeł ciepła, przystąpienie do programu "Mieszkanie +". Oprócz tego głosowano nad poprawką (zmianą) do budżetu Miasta i Gminy Myślibórz. w dotychczasowej zapomniano wprowadzić rezerwę finansową o wartości 1600000 zł na inwestycję. W tej sprawie pani Skarbnik musiała odpowiadać na wiele pytań opozycji. W części Interpelacji Radnych Burmistrz Miasta się "nie popisał" bo kilka pytania do niego skierowanych nie potrafił sam odpowiedzieć tylko posiłkował się innymi osobami. Pokazał, że nie był do końca przygotowany.

 

 

 

 

Podczas w/w seji doszło do małego incydentu. Podczas filmowania pierwszej części sesji kamera TVJ24 została wyłączona przez osobę nieupoważnioną czego skutkiem jest sfilmowanie 2 części (ale tak samo ważnej jak 1).

Podziękowania w realizacji relacji IV Sesji Rady Miasta w Myśliborzu należą się radnemu PSL Zenonowi Wójciakowi.

 

Projekty uchwał IV Sesji Rady Miasta w Myśliborzu 8 kadencji

1. Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Myślibórz do realizacji Programu "Mieszkanie +"

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

3. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji 2018-2023 (Projekt BR 1)

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadań organu prowadzącego

7. Projekt uchwały w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Myślibórz

9. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

10. Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1)

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w MyśliborzuProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu

14. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 2)Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 2)

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 3)

16. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 4)

17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Myśliborzu na rok 2019